Relacje inwestorskie

W tej sekcji publikowane będą informacje dla akcjonariuszy Grono SSA.

Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Grono Sportowa Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 402 Ksh oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd Spółki „GRONO” Sportowa Spółka Akcyjna, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059288 zwołuje na dzień 26.10.2021 r. o godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  • Wolne głosy i wnioski.
  • Zamknięcie obrad.


Ad.4 Proponowanego porządku obrad


Proponowana treść uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:
„§1.
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 3.035,00 zł (trzy tysiące trzydzieści pięć złotych) do kwoty 30.350,00 zł (trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) w zależności od ilości objętych akcji.
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji publicznej zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D w ilości nie mniej niż 6.070 (sześć tysięcy siedemdziesiąt) do nie więcej niż 60.700 (sześćdziesiąt tysięcy siedemset) akcji, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, zwanych dalej „Akcjami Serii D”.
3. Oferta objęcia Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z ar. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna nie będzie objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że wartość emisyjna Akcji serii D (wraz z innymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy równowartości kwoty 1 000 000,00 euro (słownie: jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D to jest w terminie do dnia 25.10.2021 r. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obejmowanie Akcji Serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowego uprawnienia osobistego dla podmiotów obejmujących Akcje Serii D w postaci wynagrodzenia za niezbywanie objętych akcji Spółki w terminie nie krótszym niż do 30 czerwca 2022 r. oraz do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, oraz do ustalenia pozostałych warunków emisji nieokreślonych niniejszą uchwałą, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz trybów przeprowadzenia ofert.
5. Akcje serii D, tak jak akcje poprzednich emisji, z uwagi na fakt, że Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku nie uczestniczą w dywidendzie.
6. Akcje serii D nie są uprzywilejowane, a na każdą akcję tych serii przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
7. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji tych serii.

§2.
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.”


Ad.5 Proponowanego porządku obrad
Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu,
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na:
a) 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii „A" o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
b) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii „B" o wartości nominalnej: 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”

Proponowana treść uchwały w sprawie brzmienia § 8 ust. 1 Statutu:

1. Jeżeli zostanie zarejestrowane podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii C, zgodnie z uchwałą nr 8 oraz nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 marca 2021 r., wówczas §8 ust. 1 otrzyma następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 1 529 368,50 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 50/100) do 1 615 350,00 (słownie: jeden milion sześćset piętnaście trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na:
a) 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii „A" o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
b) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii „B" o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
c) 58 737 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,50 zł (słowie: pięćdziesiąt groszy) każda.
d) od 6.070 (słownie: sześć tysięcy siedemdziesiąt) do 60.700 (sześćdziesiąt tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,50 zł (słowie: pięćdziesiąt groszy) każda.”

2. Jeżeli nie zostanie zarejestrowane podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii C, zgodnie z uchwałą nr 8 oraz nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 marca 2021 r., wówczas §8 ust. 1 otrzyma następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100)
do 1 530 350,00 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na:
e) 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii „A" o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
f) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii „B" o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
g) od 6.070 (słownie: sześć tysięcy siedemdziesiąt) do 60.700 (sześćdziesiąt tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,50 zł (słowie: pięćdziesiąt groszy) każda.”

PIĄTE WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄZarząd spółki Grono Sportowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Szosa Kisielińska 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000059288 (dalej: Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul.Szosa Kisielińska 22, Zielona Góra w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10 do 16. Moc dokumentów akcji wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku, jednocześnie, z tym samym dniem, moc prawną zyskuje wpis do rejestru akcjonariuszy. Począwszy od 1 marca 2021r. za akcjonariusza uważa się tylko osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy.

Z poważaniem
Zarząd Grono S.S.A.


CZWARTE WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄZarząd spółki Grono Sportowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Szosa Kisielińska 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000059288 (dalej: Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul.Szosa Kisielińska 22, Zielona Góra w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10 do 16. Moc dokumentów akcji wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku, jednocześnie, z tym samym dniem, moc prawną zyskuje wpis do rejestru akcjonariuszy. Począwszy od 3
1 marca 2021r. za akcjonariusza uważa się tylko osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy.

Z poważaniem
Zarząd Grono S.S.A.


TRZECIE WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄZarząd spółki Grono Sportowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Szosa Kisielińska 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000059288 (dalej: Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul.Szosa Kisielińska 22, Zielona Góra w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10 do 16. Moc dokumentów akcji wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku, jednocześnie, z tym samym dniem, moc prawną zyskuje wpis do rejestru akcjonariuszy. Począwszy od 1 marca 2021r. za akcjonariusza uważa się tylko osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy.

Z poważaniem
Zarząd Grono S.S.A.


DRUGIE WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄZarząd spółki Grono Sportowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Szosa Kisielińska 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000059288 (dalej: Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul.Szosa Kisielińska 22, Zielona Góra w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10 do 16. Moc dokumentów akcji wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku, jednocześnie, z tym samym dniem, moc prawną zyskuje wpis do rejestru akcjonariuszy. Począwszy od 1 marca 2021r. za akcjonariusza uważa się tylko osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy.

Z poważaniem
Zarząd Grono S.S.A.


PIERWSZE WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄZarząd spółki Grono Sportowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Szosa Kisielińska 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000059288 (dalej: Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul.Szosa Kisielińska 22, Zielona Góra w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10 do 16. Moc dokumentów akcji wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku, jednocześnie, z tym samym dniem, moc prawną zyskuje wpis do rejestru akcjonariuszy. Począwszy od 1 marca 2021r. za akcjonariusza uważa się tylko osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy.

Z poważaniem
Zarząd Grono S.S.A.


DEMATERIALIZACJA AKCJI

W związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych.

Najpóźniej do dnia 31.12.2020 akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną.

Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione (na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) np. domy maklerskie.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.
GRONO Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Szosa Kisielińska 22, 65-247 Zielona Góra.

NIP: 973-07-12-491
REGON: 977921396

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000059288 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Kapitał zakładowy 1.500.000 PLN.

Akcjonariusze Grono SSA

Tabela udziałowców:

Akcjonariusz % udział Ilość akcji Ilość głosów
Janusz Jasiński 90,993% 4149 akcji imiennych serii "A"
9500 akcji na okaziciela serii "B"
8298
9500
ELMAT S.A. 2,333% 350 akcji imiennych serii "A" 700
Legarto Sp. z o.o. 1,667% 250 akcji imiennych serii "A" 500
Mieczysław Więckowicz 1,333% 200 akcji imiennych serii "A" 400
HEMET Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 0,333% 50 akcji imiennych serii "A" 100
Dariusz Szaj 0,007% 1 akcja imienna serii "A" 2
Stowarzyszenie Kibiców Basket Zielona Góra 3,333% 500 akcji na okaziciela serii "B" 500