Regulamin

Regulamin imprezy masowej

 

„Mecze koszykówki Enea Zastal BC Zielona Góra w rozgrywkach EBL oraz ENBL, mecze towarzyskie, zakończenie sezonu z kibicami” w sezonie 2023/2024 r. odbywające się w hali CRS przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze".

 

Rozdział I

 

1.     Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opublikowanej w Dz. U. z 2013r. poz. 612 z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie Kodeksu cywilnego.

2.     Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy: Grono Sportowa Spółka Akcyjna.

3.     Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4.     Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

5.     Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

a)     Służby porządkowe - oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służ porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające.

b)     Teren imprezy – oznacza wyznaczony teren znajdujący się na hali CRS w Zielonej Górze,

c)     Uczestnik imprezy – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

 

Rozdział II

 

1.     Wstęp na Teren imprezy jest płatny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

2.     Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a)     broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b)     materiałów wybuchowych,

c)     wyrobów pirotechnicznych,

d)     materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e)     napojów alkoholowych,

f)      środków odurzających lub substancji psychotropowych,

g)     wszelkiego rodzaju napojów w butelkach w puszkach i kartonach (dopuszczalne napoje dla niemowląt do poj. 0,3ml, bez nakrętek),

h)     wszelkiego rodzaju źródeł światła mogących oślepiać uczestników,

i)      żywych zwierząt,

j)      trąbek (vuvuzela),

k)     zewnętrznego cateringu (tj. ciepłych posiłków typu Fast food, pizza, zestaw obiadowy),

l)      bębnów, flag (tylko za zgodą organizatora).

3.     Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a)     znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu (przekraczającym 0,25%), środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b)     posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,

c)     zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

d)     Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

e)     Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb porządkowych, w tym Kierownika ds. bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

f)      Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

Rozdział III

 

1.     Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a)     Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,

b)     powołanie Kierownika ds. bezpieczeństwa, kierującego Służbami porządkowymi i organizującego pracę Służb porządkowych,

c)     udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,

d)     zmianę miejsca Uczestnikowi imprezy na inne, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

e)     Organizator w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

f)      Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

g)     Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy jako punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

h)     Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a.      pracownicy obsługi, Służby porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

 

b.     Służby porządkowe muszą być zapoznane z „Instrukcją postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia” w miejscu i w czasie imprez masowych organizowanych na CRS w Zielonej Górze ,oraz przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.

 

i)      Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

j)      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzania i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

 

Rozdział IV

 

Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

 

a)     sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

b)     legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c)     przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że te osoby wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

d)     wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania do opuszczenia Imprezy,

e)     stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740, z późniejszymi zmianami),

f)      ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 

Rozdział V

 

1.     Niniejszy Regulamin jest dostępny przy wejściach na imprezę masową.

2.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.